Kwaliteitsprofiel

Kwaliteitsprofiel Gespecialiseerde Klinische afdelingen voor Dwarslaesierevalidatie

Doelgroep waarop het profiel betrekking heeft:

Inclusiecriteria

Patiënten

 • die een recente complete of incomplete cervicale, thoracale of lumbale dwarslaesie of een conus-cauda laesie hebben ten gevolge van een trauma, myelitis transversa, vasculaire stoornis of tumor,
 • die conditioneel in staat zijn een actief revalidatieprogramma te volgen, gericht op gehele of gedeeltelijke zelfstandigheid en het hervatten van de premorbide sociale functies,
 • waarvan de levensverwachting niet door ziekte beperkt is tot minder dan 1 jaar

Exclusiecriteria

Patiënten:

 • waarbij de conditie zo slecht is, en dat waarschijnlijk ook zal blijven, dat zij ook voor de activiteiten van het dagelijks leven, die zij op grond van het niveau van hun dwarslaesie zouden moeten kunnen, blijvend hulp nodig hebben,
 • die een door hun ziekte beperkte levensverwachting hebben van minder dan 1 jaar,
 • die zodanige cognitieve stoornissen hebben dat zij niet leerbaar zijn, die niet te motiveren zijn voor revalidatie.

Aanbod van een gespecialiseerde dwarslaesieafdeling:

Behandeldoelen

 • Revalidatieprogramma geformuleerd met doelen op stoornissen-, beperkingen-, en handicapniveau.
 • Informatieoverdracht gericht op kennis van het eigen ziektebeeld en het functioneren daarmee.
 • Begeleiding gericht op acceptatie van eigen mogelijkheden en beperkingen.

Beschikbare behandelmodules

 • Stabilisatie wervelkolom. Kennis van mogelijkheden, indicaties en nabehandeling is aanwezig. Consulent orthopedie, traumatologie of neurochirurgie is gestructureerd en geformaliseerd aanwezig.
 • Urologische functie (waaronder urinecontinentie). Kennis van mogelijkheden en indicaties is aanwezig. Consulent urologie en mogelijkheden tot neuro-urologie en video-urodynamisch onderzoek zijn gestructureerd en geformaliseerd aanwezig. Incontinentieverpleegkundige is dagelijks aanwezig.
 • Darmfunctie (waaronder continentia alvi). Kennis van mogelijkheden en indicaties is aanwezig. Consulent interne met ervaring in gastro-enterologie is gestructureerd en geformaliseerd aanwezig. Diëtiste is gestructureerd en geformaliseerd aanwezig.
 • Genitale functies. Kennis van mogelijkheden en indicaties is aanwezig. Fertiliteitsonderzoek voor mannen is aanwezig. Samenwerking met een gynecoloog en een fertiliteitscentrum is gestructureerd en geformaliseerd aanwezig.
 • Decubituspreventie. Antidecubitusmatrassen van alle categorieën zijn aanwezig. Kennis van de indicatie voor elke matras is aanwezig. Antidecubituskussens van alle categorieën zijn aanwezig. Kennis van de indicatie voor elke kussen is aanwezig.
 • Decubitusbehandeling. Kennis van mogelijkheden en indicaties is aanwezig. Behandelprotocol is aanwezig. Plastisch chirurg is gestructureerd en geformaliseerd aanwezig. Verpleegkundige gespecialiseerd in decubituspreventie en -behandeling is aanwezig.
 • Handfunctie. Kennis van mogelijkheden en indicaties is aanwezig. Behandelprotocol is aanwezig. Hulpmiddelen en de mogelijkheid om deze te maken en aan te passen zijn aanwezig. Plastisch chirurg of andere chirurg, gespecialiseerd in handchirurgie is gestructureerd en geformaliseerd aanwezig.
 • Rolstoelvoortbewegen. Rolstoelzelfbewegers en elektrische rolstoelen zowel voor binnen- als voor buitenvervoer van elke categorie zijn aanwezig of samen te stellen. Kennis van de mogelijkheden en indicaties is aanwezig.
 • Looptraining. Kennis van de mogelijkheden en indicaties is aanwezig. Hulpmiddelen zijn aanwezig.
 • ADL-training. Kennis van de mogelijkheden en indicaties is aanwezig. Hulpmiddelen zijn aanwezig.
 • Woningaanpassingen. Kennis van technische mogelijkheden en indicaties is aanwezig.
 • Werkaanpassingen. Kennis van technische mogelijkheden en indicaties is aanwezig.
 • Activiteitenbegeleiding. Kennis van mogelijkheden en indicaties is aanwezig. De nodige faciliteiten zijn aanwezig.
 • Sport. Kennis van technische mogelijkheden en indicaties is aanwezig. Faciliteiten voor rolstoelsport zijn aanwezig. Voldoende rolstoelgebonden revalidanten zijn aanwezig om in teamverband te sporten. Een zwembad en hydrotherapie zijn aanwezig.
 • Verwerkingsbegeleiding. Gespecialiseerde begeleiding is aanwezig. En psychiater is gestructureerd en geformaliseerd aanwezig.
 • Seksuele en relationele begeleiding. Gespecialiseerde seksuologische en relationele begeleiding is aanwezig.
 • Begeleiding naar arbeidsreïntegratie. Gespecialiseerde begeleiding is aanwezig.
 • Communicatie en omgevingsbesturing. Hulpmiddelen en kennis van technische mogelijkheden en indicaties is aanwezig.
 • Financiën. Gespecialiseerde begeleiding is aanwezig.

Diversen

 • Naast deze modules moet er op de afdeling kennis en ervaring zijn met alle vormen van behandeling van spasticiteit, pijn, neurogene heterotope ossificaties, circulatiestoornissen, autonome dysregulatie, respiratore stoornissen en temperatuursstoornissen.
 • Logopedie moet op afroep beschikbaar zijn.
 • Mogelijkheden tot het in contact brengen van de revalidant met ervaringsdeskundigen moeten aanwezig zijn.
 • Resultaatmetingen moeten standaard verricht worden.

Specifieke criteria

Patiënten

Minimum aantal patiënten met een recente dwarslaesie opgenomen op een gespecialiseerde afdeling: 25 per jaar

Beschikbare disciplines

Revalidatiegeneeskunde, verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, maatschappelijk werk, psychologie, sport, rolstoeltechniek, adaptatietechniek en orthopedietechniek.
Deze disciplines dienen aantoonbaar als team samen te werken. Per revalidant wordt minstens l x per 2 maanden een teambespreking gehouden.

Scholing en ervaring

Van elke discipline dient minstens 1 persoon gewoon lid te zijn van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap. Alle teamleden moeten jaarlijks een bijscholingsactiviteit op het gebied van dwarslaesierevalidatie volgen.
Daarnaast per discipline:

 • Revalidatiearts, die 2 jaar functioneert als revalidatiearts of die in huis kan terugvallen op iemand die aan deze eis voldoet, en die specifieke deskundigheid verworven en onderhouden heeft via stages op een dwarslaesieafdeling, cursussen en congressen.
 • Verpleging, met specifieke kennis van het mictie- en defaecatiebeleid bij dwarslaesiepatiënten en van decubituspreventie en -behandeling.
 • Fysiotherapie, met specifieke kennis van spasticiteitsbestrijding en functionele training bij dwarslaesiepatiënten.
 • Ergotherapie, met specifieke kennis van functionele training, hulpmiddelen, voorzieningen en huisaanpassingen bij dwarslaesiepatiënten.
 • Logopedist, met specifieke kennis van dwarslaesiepatiënten.
 • Maatschappelijk werk, met specifieke kennis van dwarslaesiepatiënten.
 • Psycholoog, met specifieke kennis van dwarslaesiepatiënten.
 • Sportinstructeur, met specifieke kennis van dwarslaesiepatiënten en hun sportmogelijkheden.
 • Rolstoeltechnicus, met specifieke kennis van dwarslaesiepatiënten en hun rolstoelbehoeften.
 • Adaptatietechnicus, met specifieke kennis van dwarslaesiepatiënten.
 • Orthopedisch instrumentmaker, met specifieke kennis van dwarslaesiepatiënten.
 • Infrastructuur en werkwijze
 • Geïntegreerd en helder herkenbaar in de eigen organisatie.
 • Revalidatie moet vastliggen in een behandelprogramma.
 • Per revalidant moeten de doelen op stoornissen-, beperkingen- en handicapniveau en de geschatte termijnen om deze te bereiken in de status vastliggen.
 • Actueel voorlichtingsmateriaal voor patiënten en familie moet beschikbaar zijn.
 • Groepsvoorlichting aan patiënten en familieleden moet minimaal 2 maal per jaar plaatsvinden.
 • Een hotelkamer en een proefwoning moeten aanwezig zijn.
 • Systematische effectevaluatie moet plaatsvinden.
 • Extern netwerk: de plaats in de zorgketen moet duidelijk zijn.
 • Documentatie ter toetsing
 • Behandelprogramma dwarslaesierevalidatie.
 • Individuele patiëntenstatus.

Documentatie ter toetsing

 • behandelprogramma dwarslaesierevalidatie
 • individuele patiëntenstatus

De Voorzitter van het NVDG

 • CPlogo Gray RGB 300
 • Wellspect HealthCare
 • Medtronic
 • Hollister
 • Bioness